ჩვენს შესახებ

Geomedianews არის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდი, სადაც ყოველდღიურად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინტერესო სიახლეებს

Geomedianews-ის მასალებში გამოყენებული ტერმინები და ტოპონიმები, ასევე მოსაზრებები და იდეები, გამოხატავს მხოლოდ კონკრეტული მასალის ავტორის პირად პოზიციას და ყოველთვის არ ემთხვევა Geomedianews-ის და მისი ცალკეული თანამშრომლების მოსაზრებებსა და პოზიციას.

ვებ-გვერდი დაარსდა 2019 წელს ©Geomedianews.ge